UPM – Lumen Gentium

1962-65 II. Vatikáni Zsinat

1964. nov. 21. LG Dogmatikus Konstitúció

VI. Pál: „ A zsinat Magna Chartája”

Történelmi áttekintés

Apostoli Egyház

 • Egyházi szervezet alapjai
 • Krisztus Teste
 • Isten népe
 • a Lélek által összegyűjtött nép
 • Jézusban együttlévő emberek közössége

Egyházatyák kora (IV. sz-ig)

 • Az egyház: misztérium

Középkor

 • egyházszakadás (1054)
 • Ny-on népvándorlás
 • Szent Német –Római Birodalom
 • klerikalizálódás
 • VII. Gergely pápai monarchia
 • XIV. sz.: tökéletes társaság: societas perfecta

Reneszánsz, reformáció, Tridenti zsinat

 • 1453 Konstantinápoly eleste
 • Luther 1517

XIX. sz. , I. Vatikáni Zsinat

 • új megfogalmazások, de marad a „societas perfecta”

I és II. vatikáni Zsinat között

 • Patrisztikus, biblikus, liturgikus mozgalmak

II. Vatikáni zsinat egyháza

 • Krisztus Misztikus Teste
 • Isten Népe
 • Eucharisztikus
 • Misztérium
 • Szentlelkes
 • Szentháromságos

Lumen Gentium

 • Az Egyház Misztériuma
 • Isten Népe
 • Az Egyház hierarchikus alkotmánya, főképp a püspöki rend
 • A világi hívők
 • Az Egyházban mindenki meg van híva az életszentségre
 • A szerzetesek
 • A Zarándok Egyház eszkatologikus jellege és egyesülése a mennyei Egyházzal
 • Isten Anyja, a Boldogságos Szűz Mária, Krisztus és az Egyház Misztériumában
 • Előzetes magyarázó megjegyzés

Az LG szövege

Az Egyház Misztériuma

 • Az Egyház mintegy szakramentum: jel és eszköz: az Istennel való egyesülésnek, és az emberiség egységének
 • Szentírási képek: akol, nyáj, termőföld, építmény, Új Jeruzsálem, anya, jegyes, Kr. Misztikus Teste

Az Egyház Isten népe

 • a tervezetben a hierarchia szerepel előbb, végül váltás
 • egyetemes papság
 • egyházhoz való kapcsolódás fokozatai , koncentrikus egyházkép
 • ez a modell együtt a misztérium jelleggel

Az Egyház hierarchiája

 • Jézus Egyházat alapított
 • Péter szerepe
 • 12 apostol- megbízzák utódaikat
 • egyházi rend teljessége
 • püspöki kollégium és feje
 • a kollégium tagjainak kapcsolata
 • püspöki szolgálat: tanítás, megszentelés, kormányzás
 • papok kapcsolata
 • diakónusok

A zarándok Egyház Eszkatologikus jellege

 •  „már és még nem”

Szűz Mária

 • 1950,
 • 1854
 • Mária az első, aki kinyitja az ajtót, az egyház létében az Első Egyház, híd az egyház számára
 • Ő megéli a „már és még nem” valóságát