Összeállítva: 2009. szeptember

Fokolare Mozgalom belső használatára

SZÖVETSÉG IMÁJA

REGGELI IMÁDSÁG

ESTI IMÁDSÁG

Esti lelkiismeretvizsgálat

ÁLDOZÁS UTÁNI HÁLAADÁS

RÓZSAFÜZÉR

Örvendetes olvasó titkai

Fájdalmas olvasó titkai

Világosság olvasó titkai

Dicsőséges olvasó titkai

BŰNBÁNATI LITURGIA

Bevezetés

Liturgia

Lelkiismeretvizsgálat

KÉRŐ IMA

SZÖVETSÉG IMÁJA

Jézus, aki jelen vagy az Oltáriszentségben, mindenekelőtt megígérjük neked egyenként és együtt,
hogy egymás közt Új Parancsod megvalósulása leszünk,
hogy úgy szeretjük egymást, ahogyan Te szerettél minket az Atyától való elhagyatottságig.

És azért, hogy megvalósuljon a terved az egész Műről, kérünk, hogy Te magad kösd meg az
egység szövetségét szeretetből kiüresített szíveink közt, és olvassz eggyé minket szereteteddel.

Az így megszületett egyetlen lelket szenteld Te szűz Édesanyádnak, hogy Ő valamiképpen
lelkileg jelen lehessen benne.

Azáltal, hogy folytonosan kölcsönös szeretetben élünk, hogy minden nap belőled táplálkozunk,
hogy teljesen Máriának ajándékozzuk magunkat, add meg nekünk a kegyelmet, hogy Te magad
szüless meg és szüless újra közöttünk és bennünk, hogy többé már ne mi dolgozzunk a Műveden,
hanem Te mibennünk.

REGGELI IMÁDSÁG

Mert elhagyott vagy Jézus, mert vigasztalan vagy Mária,
felajánlom Neked ezt a napot.

Imádlak Téged Istenem, szeretlek teljes szívemből.

Köszönöm, hogy megteremtettél, kereszténnyé tettél,
és megőriztél ezen az éjszakán.

Felajánlom Neked a nap minden tettét és szenvedését,
add, hogy minden szent akaratod szerint,
és nagyobb dicsősségedre legyen.

Őrizz meg a bűntől és minden rossztól.

A Te kegyelmed legyen mindig velem és mindannyiunkkal.

(Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsősség)

ESTI IMÁDSÁG

Mert elhagyott vagy Jézus, mert vigasztalan vagy Mária,
felajánlom Neked ezt az éjszakát.

Imádlak Téged Istenem, szeretlek teljes szívemből.

Köszönöm, hogy megteremtettél, kereszténnyé tettél,
és megőriztél ezen a napon.

Bocsásd meg a rosszat, amit ma elkövettem,
És fogadd el ha valami jót tettem.

Óvj meg a pihenés alatt, és szabadíts meg a veszélyektől.

A Te kegyelmed legyen mindig velem és mindannyiunkkal.

(Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsősség)

Esti lelkiismeretvizsgálat

 1. Hittem-e a Szeretet Istenben?
 2. Magamévá tettem az Ő előrelátható és a körülményekben megmutatkozó akaratát?
 3. Jézust láttam a testvérekben? Eggyéváltam-e velük?
 4. Fenntartottam a kölcsönös szeretetet, Jézus jelenlétét közöttünk?
 5. Szerettem az Elhagyott Jézust, mindig, azonnal, örömmel?
 6. Emlékeztem az Élet Igéjére?
 7. Mondtam-e a Szűzanyának, hogy teljesen az övé vagyok? Magamévá tettem-e negatív erényeit?
 8. Az Egyházért és az “ut omnes” –ért éltem-e?
 9. Imádtam a Szentlelket, hallgatva az Ő hangjára?
 10. Törekedtem-e az Ideál élésére?

ÁLDOZÁS UTÁNI HÁLAADÁS

(Chiara Lubich imája a Fokoláre Mozgalomért)

Jézusom, imádlak, szeretlek, köszönetet mondok Neked, bocsánatodat kérem, kérem kegyelmedet, mindenek előtt Mária Műve nevében. Kérem számára Tőled, a Te nevedben mindazt, amit a Szűzanya kérne, ha a helyemben lenne, Mária Műve összes és minden egyes tagja számára.

Különösen Rád bízom a fokolarinókat, a fokolarinákat, a házas fokolariniket és a pap fokolariniket. Rád bízom az önkéntes férfiakat és az önkéntes nőket, hogy terjedjen általuk országod a világban. Rád bízom az önkéntes papokat, a Gens-eket és a Papi Mozgalmat. Rád bízom a szerzeteseket és szerzetes nőket, a GenRe-fiúkat és a GenRe-lányokat. Rád bízom a Gen 2, Gen 3 Gen 4-eket.

Emlékezz meg mindenek előtt a Mű azon tagjairól, akik lelki vagy fizikai megpróbáltatásokat élnek át. Add, hogy ezekben mind a Te szeretetedet lássák, és győztesen kerüljenek ki belőlük.

Kérem, hogy áldd meg az Új Család, az Új Emberiség, a Fiatalok az Egyesült Világért, a Gyerekek az Egységért, a Plébániai és az Egyházmegyei mozgalmakat.

Rád bízom az összes tevékenységünket, melyet a világban végzünk. Különösen emlékezz meg kis városainkról.

Rád bízom az összes zónát problémáikkal, különösen a legkisebb zónákat és azokat, melyeknek leginkább szükségük van segítségre.

Rád bízom Mária Műve minden tagjának megszentelődését, különösen azokat, akik Istennek szentelték magukat.

Elsősorban kérem a Koordináló Tanács tagjainak és a világban lévő küldötteinek megszentelődését.

Ma különös módon Rád bízom…(itt megemlítem a nap folyamán végzett összes tevékenységemet, Focot és halottainkat, a betegeket és a különleges eseteket). Rád bízom még…(itt megemlékezünk szüleinkről és testvéreinkről, akiknek ma van haláluk évfordulója)…

Jézusom, imádlak, szeretlek, köszönetet mondok Neked, bocsánatodat kérem, kérem kegyelmedet az egész Egyház nevében.

Mindenekelőtt azt kérem Tőled, a Te nevedben, amit Te kérnél, ha a helyemben lennél, az összes és minden egyes hívő számára.

Kérem Tőled azt, amit a Szentatya kér Tőled ma, hogy amit kér, az gyorsan és maradéktalanul megvalósuljon.

Örömet és erőt kérek Tőled a Pápa számára. Rád bízom elöljáróinkat, az összes püspököt és bíborost, akik ismerik Mozgalmunkat.

Rád bízom Róma városát, az összes papot, az összes szerzetest.

Rád bízom keresztény testvéreinket. Kérem, áldd meg az ortodox hierarchiát és azokat az ortodoxokat, akiket megismertünk.

Rád bízom anglikánjainkat, evangélikusainkat, reformátusainkat, az antik keleti egyházak hivőit és mindazokat a keresztényeket, akiknek az egész világon módjuk volt találkozni a mozgalommal. Add, hogy az általuk is megélt Ideálon keresztül egyre gyorsabban közeledjen a teljes egyesülés órája az összes Egyházak között.

Rád bízom zsidó testvéreinket, más vallások hívőit és a nem hívőket. Kérem Tőled mindazt a lelki és anyagi jót, amit azok kérnek Tőled, akik szeretnek minket.

Jézusom, imádlak, szeretlek, köszönetet mondok Neked, bocsánatodat kérem, kérem kegyelmedet az egész emberiség nevében.

Kérem Tőled mindazt, amit a Mennyei Atya kíván mindenki számára, Tőled kérem a Te nevedben. Kérem Tőled mindazt a jót, amit az összes teremtmény kér ma Tőled a világon.

Rád bízom az egyetemes békét különösen ott, ahol leginkább veszély fenyegeti. Kérem rendkívüli kegyelmedet azon országok számára, ahol az ateizmus uralkodik és azok számára, amelyek társadalmi igazságtalanságtól szenvednek, hogy minden nép előrehaladjon az igazságban és a szabadságban. Különleges módon rád bízom mindazokat, akik ma haldokolnak. És kérem Tőled végtelen irgalmadért, a Te nevedben és Máriáért, az irgalmasság Anyjáért, lelkük üdvösségét.

Kérem Tőled a Te nevedben, hogy sok bűnös megbánja vétkét és visszatérjen Hozzád.

Jézus, szeretlek, add, hogy minden pillanatban jobban szeresselek.

RÓZSAFÜZÉR

Örvendetes olvasó titkai

I. akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál

Angyali üdvözlet – Az Ideál ajándéka

Meg kell testesülnie bennem minden nap, az élet Igéjén keresztül is.

II. akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál

Mária látogatása Erzsébetnél – A Szeretet. A szeretetben minden megvan. Minden felebarátunk felé megpróbálunk tökéletesnek lenni a szeretetben az eggyé válás segítségével.

III. akit te, Szent Szűz a világra szültél

Jézus születése – A köztünk levő Jézus. Életre hívni a Feltámadottat, megszülni Őt magunk között, hogy mindenhová Őt vigyük.

IV. akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál

Jézus bemutatása a templomban – Az ár ellen haladni. Mint Ő legyünk mi is az ellentmondás jele, és ezért emlékezzünk az összes erényre.

V. akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál

Jézus elvesztése és megtalálása – Veszíteni. A jelen pillanatban elveszíteni mindent, mindent, mindent, mint a Vigasztalan, hogy másik Jézus lehessünk.

Fájdalmas olvasó titkai

I. aki értünk vérrel verítékezett

Jézus vérrel verejtékezik – Isten akarata. Ne az én akaratom, hanem a Tied. Megadni magunkat az Istenakaratának. A jelen pillanatban elmerülni az Isten akaratában.

II. akit értünk megostoroztak

Jézus megostorozása – Fizikai fájdalmak. Betegségek, fáradtság, fizikai szenvedések: mindezeket egyesítjük Jézus szenvedésével, amely a szentmisében megújul.

III. akit értünk tövissel koronáztak

Jézust tövissel megkoronázzák – Lelki fájdalmak. A sötétséget, minden szellemi és lelki megpróbáltatást, a többiekkel való eggyéválás fáradozásait egyesítjük Jézus fájdalmaival.

IV. aki értünk a keresztet hordozta

Jézust halálra ítélik – Elfogadni a halálunkat. Mostantól kezdve elfogadjuk azt, hogy akkor, úgy és ott halunk meg, ahol Ő akarja. Most pedig haljunk meg saját magunk számára.

V. akit értünk keresztre feszítettek

Jézus meghal a kereszten – Az elhagyott Jézus. Újítsuk meg azt, hogy az elhagyott Jézusnak szenteltük magunkat, és hogy szeretjük Őt mindig azonnal és örömmel.

Világosság olvasó titkai

I. aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.

II. aki a Kánában megmutatta isteni erejét.

III. aki meghirdette Isten országát.

IV. aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.

V. aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.

Dicsőséges olvasó titkai

I. aki a halálból föltámadott

A feltámadás – Élni a feltámadottat. Az elhagyott Jézust szeretve mindig feltámadni, mindenek ellenére újra kezdeni.

II. aki a mennybe fölment

Menybemenetel – Mindig jobbá válni. Aki nem megy előre hátrafelé megy.

III. aki nekünk a Szentlelket elküldötte

A Szentlélek eljövetele – Hallgatni arra a hangra. Köszönjük meg a Szentléleknek az egység karizmáját. Ajánljuk fel a Szentléleknek a Mű pártfogójának az imaéletünket és Istennel való egész egységünket.

IV: aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett

Mária mennybevétele – Van egy Édesanyánk a Mennyben. Ajándékozni Máriának a lehetséges életszentségünket, és addig is ajánljuk fel neki mindennapi erőfeszítéseinket.

V. aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott.

Mária megkoronázása – A Szentek közössége. Ma is törekedni a szentté-válásra. Kérjük Mária és az összes Mennyországba jutott testvérünket, hogy segítsenek bennünket a „Szent Utazáson”.

BŰNBÁNATI LITURGIA

Bevezetés

Chiara fontosnak tartja, hogy a gyónást úgy végezzük, mint egy szeretet-tettet, és ezért a köztünk lévő Jézussal készüljünk rá. A gyónás két okból a legnagyobb szeretet-tett, amit csak véghez tudunk vinni.

Egyrészt, mert abból a tudatból születik, hogy Isten a minden számunkra és mi semmik vagyunk, másrészt, mert azt eredményezi bennünk, hogy jobban higgyünk az Ő szeretetében, mint a mi erőnkben.

Megszünteti azt, ami negatív bennünk, elégeti a hiányosságainkat és visszaadja a kegyelmet.

Liturgia

A tékozló fiúról szóló példabeszéd (lk.15, 11-32)

A tékozló fiú.
„Egy embernek két fia volt. A fiatalabb így szólt atyjához: atyám, add ki az örökség nekem járó részét. Az elosztotta köztük vagyonát. Néhány nap múlva a fiatalabb összeszedte mindenét, elköltözött messze vidékre és kicsapongó élettel eltékozolta vagyonát. Miután mindenét elpazarolta, nagy éhínség támadt azon a vidéken, és szűkölködni kezdett. Fogta magát, beszegődött egy polgárhoz azon a vidéken. Az kiküldte tanyájára, hogy őrizze a sertéseket. Szívesen megtöltötte volna gyomrát a sertések eledelével, de senki sem adott neki belőle. Akkor magába szállva így bánkódott: hány béres dúskál ennivalóban atyám (házában), én pedig itt éhen veszek! Fölkelek és atyámhoz megyek. Atyám, mondom neki, vétkeztem az ég ellen és teellened! Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz, csak béreseid közé fogadj be. Fölkerekedett tehát és visszament atyjához. Atyja már messziről meglátta őt és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, nyakába borult és megcsókolta. Atyám, szólt a fiú, vétkeztem az ég ellen és teellened! Már nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezz. De atyja megparancsolta a szolgáknak: Vegyétek elő hamar a legdrágább köntöst és adjátok rá, húzzatok gyűrűt az ujjára és sarut lábára. Vezessétek elő a hizlalt borjút és öljétek le. Együnk és vigadjunk, hiszen a fiam meghalt, de föltámadt, elveszett, de megkerült. Erre vigadozni kezdtek. Idősebb fia kinn volt a mezőn. Hazafelé jövet hallotta a muzsikát és a táncot. Hívta az egyik szolgát és megkérdezte, mi történt. Megjött az öcséd, felelte, s atyád leölette a hizlalt borjút, mert egészségben visszakerült. Erre az megharagudott és nem akart bemenni. Atyja kijött és kérlelni kezdte. De ő szemére vetette atyjának: nézd, annyi esztendeje szolgálok már neked, soha meg nem szegtem parancsaidat, de te egyetlen gödölyét sem adtál nekem, hogy barátaimmal mulathattam volna. Most pedig, hogy ez a te fiad, aki vagyonodat parázna nőkre tékozolta, megjött, leöletted a hizlalt borjút. Fiam, válaszolta ő, te mindig velem vagy és mindenem a tiéd. Illett, hogy vigadjunk és örvendezzünk, mert a te öcséd meghalt, de föltámadt, elveszett, de megkerült.” (Forrás: Békés-Dalos Újszövetségi Szentírás )

Úgy gondolom, hogy mindnyájan teljesen magunkra ismerünk a tékozló fiú tapasztalatában. Jézusnak ezen szavai mintegy tükröt tartanak elénk, hogy meglássuk a hiányosságainkat.

Lelkiismeretvizsgálat

Néhány kérdés segít bennünket:

 • Megújítottam-e minden nap, hogy a szeretet istent választom életem ideáljának úgy, hogy minden csak Ő utána következik, a tanulás, a karrier, a szórakozás, az együtt-járás, a szülők, stb.
 • Sikerült hinnem Isten szeretetében minden esemény és minden körülmények között, akkor is ha váratlan és fájdalmas volt ?
 • Konkretizáltam-e szeretetemet úgy, hogy teljes szívből, teljes elmémből, teljes erőmből teljesítettem az Ő akaratát, a tanulásban, a munkában, otthon, megőrizve a hűséget a kötelességeimhez? Vagy mindent magamért tettem? Próbáltam szeretettel hallgatni azokra, akik kifejezik számomra Isten akaratát?
 • A nap folyamán igyekeztem-e hűséges maradni az Istennel való kapcsolatom fönntartásában az imádság által?
 • Törekedtem arra, hogy természetfölötti legyen a másokkal való kapcsolatom, vagyis hogy Jézust lássam bennük, vagy olykor kompromisszumokban bocsátkoztam az emberivel, a barátokkal, barátnőkkel kapcsolatban?
 • Törekedtem arra, hogy a tisztaságot a különböző körülmények között megéljem – az utcán, a munkában, a szórakozásban, akár a többiekkel, akár egyedül – azért, hogy jobban szeressek és Őrizzem magamban a Szentlélek jelenlétét?
 • Mindig az igazságot próbálta képviselni, ami a megélt igének, az igazságnak a gyümölcse, vagy olykor elrejtettem azt, vagy féltem állást foglalni?
 • Hagytam, hogy magával ragadjon a hiúság, a büszkeség, az irigység, a féltékenység vagy annak a vágya, hogy mások tulajdonát birtokoljam?
 • Meg tudtam osztani az örömöket, a fájdalmakat, az aggodalmakat és az anyagi javakat is azzal, aki szükséget szenved?
 • Törekedtem arra, hogy szeressem a keresztre feszített és elhagyott Jézust, a nehéz helyzetekben, a megpróbáltatásokban, a fájdalmakban úgy, hogy azonnal belevetem magam az Ő akaratába a jelen pillanatban?

 

Mindenható és Irgalmas Isten,
aki összegyűjtöttél minket Fiad nevében,
hogy kegyelmeddel és irgalmaddal
megajándékozz a szükséges pillanatban,
nyisd meg szemeinket,
hogy lássuk az elkövetett rosszat,
és érintsd meg szívünket,
hogy megtérjünk Hozzád.

A Te szereteted tegye újra eggyé
azt, amit a bűn megosztott,
a te hatalmad gyógyítsa be sebeinket,
és legyen támaszunk gyöngeségünkben.

A Te Lelked újítsa meg egész életünket,
és adja meg újból a Te szereteted erejét,
hogy ragyogjon bennünk.

 

KÉRŐ IMA

Ó Jézus, aki azt mondtad:
„Kérjetek és adnak nektek, keressetek és találtok, zörgessetek, és ajtót nyitnak”, igéd mindenhatósága által keresek, zörgetek és kérem… (Mt 7,7 )

Ó Jézus, aki azt mondtad:
„Mindent megad nektek az Atya, amit az én nevemben kértek Tőle”, igéd mindenhatósága által kérem… (Jn 15,16)

Ó Jézus, aki azt mondtad:
„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak”, igéd mindenhatósága által kérem… (Mt 24,35)

(Miatyánk, Üdvözlégy és Dicsőség.)